Mr. Steven Hu Esq._专家顾问_律师团队_英达律师事务所 主页
首页 / 律师团队 / Mr. Steven Hu Esq.
Mr. Steven Hu Esq.

Mr. Steven Hu Esq.外国法顾问

邮箱 steven.hu@jxadsl.com
电话 +86.27.85350032
传真 +86.27.85350833
澳大利亚执业律师
澳大利亚悉尼大学法学学士(LL.B.)
曾任职于澳大利亚Hunt & Hunt律师事务所、澳大利亚Inmark公司、中国城建控股公司

律师查询

按服务领域查询

按姓氏拼音首字母查询